Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det allmänna vattennätet skall ha vattenmätare för att mäta fastighetens vattenförbrukning, om inget annat avtalats.

Vattenmätaren ägs och installeras av huvudmannen* som också bestämmer antalet och typ av mätare som skall användas, men det är fastighetsägaren som äger, bekostar och skall underhålla installationen (exkl mätaren).

Vanliga ”villamätare” skall vart 10 år tas in för revidering. Huvudmannens montör skall kunna byta mätare utan risk för att skador på installationen uppstår. Bedömer montören att risk för skada finns, t. ex ventiler som inte fungerar, dåligt fastsatta rör m m uppmanas fastighetsägaren att åtgärda detta så att byte av mätaren kan ske utan risk för skador. Mätaren skall var lättåtkomlig för avläsning, byte m m.

Mätarplacering

Fastighetsägaren skall upplåta plats och svara för anordningar för uppsättning av mätare, se Fig 1 och sammankoppling med installationen i övrigt.

Fig. 1

Mätarens uppsättningsplats skall godkännas av huvudmannen. Normalt placeras mätaren inomhus väl skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska placeras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera, dessutom ska den monteras vågrätt och ha en avstängningsventil på vardera sidan, se Fig.2. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör det finnas golvavlopp. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Skissen nedan visar det utrymme som behövs för en mätare med Qn 2,5; 6 eller 10. För större mätare eller flera små mätare gäller andra mått. Kontakta huvudmannen för den informationen.

Fig. 2. Montering med mätarkonsol

*Huvudman = ägare av den allmänna VA-anläggningen, i detta fall Surahammars KommunalTeknik AB

Fjärravläst vattenmätare

För de fastigheter med fjärravläst vattenmätare finns här en video med en enkel förklaring på hur dessa vattenmätare fungerar.