Vatten

Grundvatten från grusåsen tas upp via grundvattenbrunnar, luftas och återinfiltreras i grusbäddar. Detta görs för att avskilja järn och mangan. Därefter tas vattnet upp igen, pH-justeras och skyddskloreras. Dricksvattnet klassas som ett livsmedel och har hårda kvalitetskrav. Se livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2001:30.

Vattnet håller en god kvalitet och vi jobbar ständigt för att bibehålla den goda kvalitén.

När det gäller grundämnet fluorid håller vi kvalitetskravet för dricksvatten; <1,5 mg/l enligt LIVSFS 2001:30. Det kommunala dricksvattnet har de senaste året haft en fluoridhalt på ca 1,3 mg/l.   

När det gäller fluorid så rekommenderar Socialstyrelsen viss försiktighet i intaget av fluorid för små barn (SOSFS 2005:20). Spädbarn under 6 månaders ålder rekommenderas inte i större omfattning ges dricksvatten med en fluoridhalt över 1,3 mg/l. Det vill säga att vårt vatten är drickbart till spädbarn.