VA-taxa 2022

VA-taxan är antagen av Surahammars Kommunalteknik AB:s styrelse den 27 september 2021 och kommunfullmäktige den 29 november 2021. Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med den 1 januari 2022 till den 31 december 2022. Anläggningstaxan är oförändrad och brukningstaxan är höjd med 10%.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Surahammars KommunalTeknik AB.

VA-taxa uppdelas i anläggningsavgifter och brukningsavgifter.