VA-taxa 2023

VA-taxan är antagen av Surahammars Kommunalteknik AB:s styrelse den 28 oktober 2022 och kommunfullmäktige den 5 december 2022. Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. Anläggningstaxan är oförändrad och brukningstaxan är höjd med 25%.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Surahammars KommunalTeknik AB.

VA-taxa uppdelas i anläggningsavgifter och brukningsavgifter.