VA-taxa 2020

VA-taxan är antagen av Surahammars Kommunalteknik AB:s styrelse den 13 december 2019 och kommunalfullmäktige den 24 februari 2020. Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med den 1 april 2020 till den 1 januari 2021. Anläggningstaxan är oförändrad och brukningstaxan är höjd med 7 %.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Surahammars KommunalTeknik AB.

VA-Taxa uppdelas i anläggningsavgifter och brukningsavgifter.