Avlopp

Avloppsvatten bildas när hushåll och verksamheter använder dricksvatten. Avloppsvattnet pumpas via pumpstationer och ledningar till avloppsreningsverken.

I Surahammars kommun finns två verk, ett i Surahammar och ett i Virsbo.
På de två avloppsreningsverken renas avloppsvattnet från skräp, BOD (syreförbrukande ämnen), kväve och fosfor. Både kväve och fosfor bidrar till övergödning om de hamnar i sjöar och vattendrag.
Det är viktigt att avloppsvattnet inte innehåller miljöförstörande ämnen, då dessa både stör reningsprocessen och hamnar i recipienten eller i slammet. Recipient för avloppsvattnet är Kolbäcksån. Den i sin tur rinner ut i Mälaren. Mälaren är vattentäkt för 2 miljoner människor.

I dag förstår man att allt vatten ingår i ett stort kretslopp. Avloppsvatten blir dricksvatten så småningom. Så häll inga kemikalier eller andra skadliga ämnen i avloppet. Lämna dessa till återvinningscentralen. Industrier och övriga verksamheter får bara släppa avloppsvatten av hushållskaraktär in i verken.

Bindor, tamponger, tops eller fimpar ska inte heller hamna i avloppet, då dessa är besvärliga att rensa, orsakar driftproblem och bidrar till ökade kostnader.

Idag komposteras slammet till anläggningsjord, men tanken är att den ska användas som gödsel på åkrarna. De viktiga näringsämnena bör återföras till kretsloppet!