VA-taxa 2019

VA-taxan är antagen av kommunaltekniks styrelse den 17 december 2018. Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med 2019-01-01 tills 2020-01-01.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Surahammars KommunalTeknik AB.

VA-Taxa uppdelas i anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgiften är engångsavgift. Den är beräknad för att dels täcka kostnaderna för lokala rörnätet inom begränsat område med därtill hörande anordningar, inberäknat det lokala rörnätets anslutning till huvudanläggningen.

Brukningsavgifter är periodiska avgifter. Den är beräknade för att täcka kostnader driftbudgeten, räntor, avskrivningar, administration, drift och underhåll.

Anläggningsavgift 

§ 5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med  moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 39 100 kronor 48 875 kronor
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, 22 984 kronor 28 730 kronor
c) en avgift per m2 tomtyta 29,92 kronor 37,40 kronor
d) en avgift per lägenhet > 25 m2
en avgift per lägenhet < 25 m2
20 400 kronor
9 536,32 kronor
25 500 kronor
11 920,40 kronor
e) en avgift per m2 bruttoarea*) för sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, som används för ändamål som exemplifieras i 3.1.b och 3.5 190,74 kronor 238,425 kronor

Beräkningsexempel:

Brukningsavgifter 

§ 13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

a)  Fast årlig avgift per mätarställe med vattenmätare

   Utan moms Med  moms
Pris för vatten och spillvattenavlopp 2 864 kr 3 580 kr
Pris för enbart vatten 1 590 kr 1 988 kr
Pris för enbart spillvatten 5 495 kr 6 869 kr

b)  Avgift per m3 levererat vatten

  Utan moms Med  moms
Pris för vatten och spillvattenavlopp 16,88 kr 21,10 kr
Pris för enbart vatten   9,02 kr 11,28 kr

§ 13.2 För bebyggd fastighet vilken ej brukas permanent (sex månaders period)

  Utan moms Med  moms
Pris för vatten och spillvattenavlopp 1 432 kr 1 790 kr
Pris för enbart vatten    795 kr    994 kr

§ 13.4 För s.k. byggvatten, skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och år.

§ 13.5 Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. För extra mätställe skall erläggas en årlig avgift med ett belopp som motsvarar 50% av den fasta avgiften enligt 13.1a

§ 15 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

  Utan moms Med moms
Nedtagning av vattenmätare    527 kr    659 kr
Uppsättning av vattenmätare    527 kr    659 kr
Avstängning av vattentillförsel    527 kr    659 kr
Påsläpp av vattentillförsel    527 kr    659 kr
Vattenförsörjning via brandpost:
Upplåsning av brandpost
 
1 686 kr
 
2 107 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare    545 kr    679 kr
Byte av frusen eller åverkan förstörd vattenmätare    353 kr    441 kr
Länsning av vattenmätarbrunn    421 kr    527 kr
Olovlig öppnad eller stängd ventil 1 054 kr 1 317 kr

Snabbkontakt

Växel: 0220-467 00
9.00-12.00, 13.00-15.00
Akuta fel: 0220-467 45

OBS! För anmälan vid akuta fel vatten och avlopp (ej kvarnar) övrigt tid når du oss via vår jourtel. 0220-467 45

Felanmälan gällande Kommunens gator/vägar/parker och gatubelysning: Se surahammar.se

Information om GDPR