VA-beslut/rutiner

 • 11 OKT 2017

  Dags att läsa av vattenmätare

 • 26 SEP 2016

  Beslut justering av VA-taxa

  Vid Surahammars KommunalTeknik AB:s styrelsemöte 2016-09-26 beslutade styrelsen:

 • 14 SEP 2016

  Rutin vattenmätare byte

  Byte av vattenmätare, s.k. revision, kommer att ske i Surahammar, Ramnäs och Virsbo med start under vecka 24.

 • 12 SEP 2016

  Rutin spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun

  Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske två gånger per år, på våren (Maj - Juni) och hösten (Oktober - December). Vi har fastställd följande veckor respektive område vilket kan ändras beroende på vädret.

  enligt följande:

  V. 16 i Ramnäs
  V. 17 i Virsbo
  V. 18-19 i Surahammar


  V. 38-39 i Ramnäs
  V. 39-40 i Virsbo
  V. 40-41 i Surahammar

 • 09 AUG 2016

  Rutin hantering av poolvatten

  Poolvatten som behandlats med kemikalier bör inte kopplas på något avlopp, varken spill- eller dagvattenavlopp. Eftersom de flesta poolkemikalier är skadliga/dödliga för vattenlevande organismer kan utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp ställa till problem och ökade kostnader om reningsverkets biologiska reningsfunktioner slås ut. Utsläpp direkt i dagvattenavlopp kan orsaka störningar för befintliga system i sjöar och vattendrag.

 • 07 DEC 2015

  Avgifter 2016, VA och Renhållning

  Den fasta och rörliga avfallsavgiften höjs med 5%, undantaget den fasta och rörliga avgiften för bio-/matavfall, sk bruntunna.
  Den fasta avgiften för VA höjs med 5%. Den rörliga avgiften förblir densamma som under 2015.
  Avgiftsändringarna gäller fr o m 2016-01-01
  För ytterligare information kan ni kontakta KommunalTeknik AB på 0220-467 00