Miljö

Miljö

Vatten och avlopp är verksamheter som påverkar vår miljö och hälsa.

miljo-aeble

Samhället ställer krav på hur våra verksamheter drivs så att miljöpåverkan blir minsta möjliga. Dessa krav regleras genom många lagar, förordningar och direktiv bla miljöbalken och flera EU- direktiv.

Svenska riksdagen har tagit fram 15 miljömål som ska trygga framtiden för kommande generationer gällande både hälsan och miljön. Dessa mål har som främsta uppgift att främja ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle använder ändliga resurser effektivt, använder sig inte av farliga ämnen och har kretsloppstänkandet i alla led.

Genom att uppfylla lagstiftningen, kontrollera verksamheterna och hitta nya och bättre lösningar försöker vi på Surahammars Kommunalteknik att bidra till en effektiv resursanvändning och liten miljöpåverkan i samarbete med invånarna.

Varje år redovisar företaget hur man uppfyller kraven och sin miljöpåverkan i sk miljörapporter. Dessa kan beställas antingen via E-post eller telefon.

Snabbkontakt

Växel: 0220-467 00
9.00-12.00, 13.00-15.00
Akuta fel: 0220-467 45

OBS! För anmälan vid akuta fel vatten och avlopp (ej kvarnar) övrigt tid når du oss via vår jourtel. 0220-467 45

Felanmälan gällande Kommunens gator/vägar/parker och gatubelysning: Se surahammar.se

Information om GDPR